Közzététel

2017 éves energetikai szakreferens riport (Cothec) pdf »

2018 éves energetikai szakreferens riport (Cothec) pdf »Cothec Kft.
„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Székhely:
Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.

9024 Győr, Hunyadi u. 14.
Telefon: (96) 335-816; (96) 526-805
Fax: (96) 528-654
E-mail: cothec@cothec.hu
Honlap: www.cothec.hu

Telephelyek:

Sátoraljaújhely Távhő
Ügyfélszolgálat elérhetősége


Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 12.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-47-521-382
Az ügyfélszolgálat faxszáma: 06-47-521-383
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: satoraljaujhely.tavho@cothec.hu
Az ügyfélszolgálat honlapja: www.cothec.hu/satoraljaujhely-tavho
Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon:
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 12.00-16.00
Szerda: 08.00-20.00
Csütörtök: 12.00-16.00

Sárbogárd Távhő
Ügyfélszolgálat elérhetősége

Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-25-460-235
Az ügyfélszolgálat faxszáma: 06-25-460-235
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: sarbogard.tavho@cothec.hu
Az ügyfélszolgálat honlapja: www.cothec.hu/sarbogard-tavho

Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon:
Hétfő 7-9 óráig
Szerda 8-20 óráig

Nagyatád Távhő
Ügyfélszolgálat elérhetősége
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 7500 Nagyatád, Árpád u. 20.
Az Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-82-504-007
Az Ügyfélszolgálat telefaxos elérhetősége: 06-82-504-008
Az Ügyfélszolgálat e-mail elérhetősége: nagyatad.tavho@cothec.hu
Az ügyfélszolgálat honlapja: www.cothec.hu/nagyatad-tavho

Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon:
Kedd 10-12 óráig
Csütörtök 10-18 óráig

Kőszeg Távhő
Ügyfélszolgálat elérhetősége
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 9730 Kőszeg, Deák F. u. 2.
Az Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-94-563-006
Az Ügyfélszolgálat e-mail elérhetősége: koszeg.tavho@cothec.hu
Az ügyfélszolgálat honlapja: www.cothec.hu/koszeg-tavho

Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon:
Hétfő: 07.00-11.00
Kedd: 07.00-14.00
Szerda: 07.00-19.00

2.   organigram_2014.pdf
kozzetetel-melleklet-ossz-cothec-2017.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) NÉV, BEOSZTÁS,TELEFON,FAX,EMAIL
Bercsi Gábor ügyvezető,(96) 335-816; (96) 528-654,bercsi.gabor@cothec.hu
dr. Czipf Csongor Ph.D. ügyvezető,(96) 335-816; (96) 528-654, czipf.csongor@cothec.hu
Somody Csaba műszaki igazgató, (96) 335-816; (96) 528-654, somody.csaba@cothec.hu
Szabadka Sándor Sátoraljaújhely, távhőszolgáltatási vezető,(47) 521-382; (47) 521-383; szabadka.sandor@cothec.hu
Nagy István Sárbogárd, távhőszolgáltatási vezető, (25) 460-235  (25) 460-235; nagy.istvan@cothec.hu
Dalos Tibor Kőszeg távhőszolgáltatási vezető
06-94-563-006; dalos.tibor@cothec.hu
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Szabadka Sándor Sátoraljaújhely, távhőszolgáltatási vezető
(47) 521-382; (47) 521-383; szabadka.sandor@cothec.hu

Nagy István Sárbogárd, távhőszolgáltatási vezető
(25) 460-235  (25) 460-235; nagy.istvan@cothec.hu

Dalos Tibor Kőszeg távhőszolgáltatási vezető
06-94-563-006; dalos.tibor@cothec.hu
        
lsd. 1. pont

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai  
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Cothec Kft., mint távhőszolgáltató működésével kapcsolatos  
jogorvoslati helyek:

Jogorvoslati helyek:

  • Cothec Kft., mint távhőszolgáltató ügyfélszolgálati irodái

(részletesen felsorolva az 1. pontban)

Minden vevőszolgálati helyiségben elérhetők a jogorvoslati, illetve fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervek megnevezései és címei.

  • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
  • Pest Megyei Kormányhivatal
  • A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 
Kapcsolat a felhasználói érdekvédelmi szervezetekkel és érdekképviseletekkel

A távhőszolgáltató megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot a fogyasztóvédelmi szervezeteknek és érdekképviseleteknek, amelyek a fogyasztó és a távhőszolgáltató kapcsolataira vonatkoznak.

A szolgáltató a fogyasztóvédelmi szervezet és érdekképviselet illetékességéhez tartozó, a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, köteles a közérdekű adatokat - kivéve a szolgálati titkot - hozzáférhetővé tenni, a felhasználókat érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni.

Fogyasztóvédelmi szervek és érdekképviseletek köre:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális kirendeltségei

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 

  megnevezés adat
1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat-cothec.pdf
kozzetetel_melleklet_ossz_cothec_2014.pdf
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.  
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.  
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.  
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.  
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.  
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.  
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.  
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

kozerdeku-adatkeresek-rendjet-rogzito-szabalyzat-cothec.pdf

cothec-panaszkezelesi-szabalyzat.pdf

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.  
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. ii_15_statisztika_2014.pdf
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.  
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.  
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.  

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat
1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény
szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

2018: cothec-eves-beszamolo-2018.pdf
2017: cothec-eves-beszamolo-2017.pdf
2016: cothec-eves-beszamolo-2016.pdf
2015: cothec-eves-beszamolo-2015.pdf
2014: cothec-eves-beszamolo-2014.pdf
2013: cothec-beszamolo-2013.pdf
2012: cothec-beszamolo-2012.pdf
2011: eves_beszamolo_2011_cothec.pdf

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.  
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a  támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  
9 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerint Sárbogárd: 2016, 2015, 2014, 2013/2012 év és 2012/2011 évi adatok 

Nagyatád: 2016, 2015, 2014, 2013/2012 év és 2012/2011 évi adatok 

Sátoraljaújhely: 2016,2015, 2014, 2013/2012 év és 2012 évi adatok 

Kőszeg: 2016, 2015, 2014

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető adatfelelősünk az 06 70 773 57 56 telefonszámon és a bujaki.rozsa@lhtender.hu email címen.

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)


Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek.
A nyomtatási költség: 10 Ft + ÁFA/oldal.