Jognyilatkozat

Adatkezelési irányelvek

 
 
I. Általános rendelkezések 
 
Az adatok kezelője a Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. 
 
Az adatvédelemmel, adatkezeléssel, nyilvánossággal és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a cothec@cothec.hu  e-mail címen. Megadott adatainak kezelésére ugyanezen társaság jogosult. Az adatok gyűjtése és kezelése során az üzemeltető és az általa megbízott minden esetleges harmadik személy a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával jár el. Az üzemeltető fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben kezeljenek. Az irányelvek célja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a társadalom és az érintettek érdekeivel összhangban meghatározza a nyilvántartott személyi adatok kezelésének feltételeit, módját.
 
Jelen adatvédelmi irányelvek vonatkoznak a felhasználók által megadott minden adatra, valamint a csatlakozással kapcsolatosan keletkezett és megőrzött adatokra is. A jelen adatvédelmi irányelvekben nem szabályozott kérdésekben Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint Az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalon és annak aloldalain történő bármely adat megadása egyben hozzájárulás ahhoz, hogy az adatokat az oldal fenntartója a jogszabályok keretein belül kezelje és felhasználja, közvetlen kapcsolattartás és értékesítés céljára. Az oldal látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson az oldal fenntartója számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá az oldal bizonyos részeihez.
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) értelmében a személyes adatok kezelését felülvizsgáltuk és 2018. május 25-e után a következő dokumentumokkal egészítettük ki, frissítettük.

Cothec Kft. - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat - 2018.05.20 (pdf)
Cothec Kft. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás (pdf)
Cothec Kft. - Információszabadság-szabályzat (pdf)
Cothec Kft. - Záró és hatályba léptető rendelkezések (pdf)

 
II. Az érintett jogai 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy Önt az alábbi jogok illetik meg adataival kapcsolatosan: 
 
a.) a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja, 
b) név- és lakcímadatainak kezelését meg kell szüntetni, amennyiben ezt az érintett kéri, vagy adatainak kezeléséhez nem járul hozzá;
c) név- és lakcímadatait harmadik személynek vagy szervezetnek továbbítani —adattovábbítás, a megbízás alapján történő adatfeldolgozás, valamint adategyeztetés kivételével — csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet.
 
A személyes adatoknak az adott célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha
 
a) az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult;
b) az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.
 
Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig egyidejűleg a tilalmi listára történő felvételt kell érteni.
 
Minden érintettnek joga van arra, hogy
 
a) megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési — illetőleg azon belül meghatározott konkrét — célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását;
b) kérje személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Az adatkezelő köteles írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítéséről.
 
III. Tájékoztatás 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy:
 
a.) az adatkezelés hozzájáruláson alapul 
b.) az adatkezelés célja kereskedelmi értékesítés és ügyfélkapcsolat-tartás, rendezvények szervezése, hírlevelek és egyéb tájékoztató anyagok megküldése, támogatott társadalmi szervezetek rendezvényeinek ismertetése, energia-takarékossággal és energia-hatékonysággal kapcsolatos tájékoztatás
c.) az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (5) bekezdés szerinti önkéntes hozzájárulás
d.) az adatkezelésre jogosult társaság: Cothec Kft
e.) az adatfeldolgozásra jogosult társaság: Cothec Kft. 
f.) a személyes adatokat az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult társaság alkalmazottai ismerhetik meg
g.) az adatokat 10 évig őrizzük meg
 
A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok: 
 
- név
- e-mail cím
- telefonszám
 
Elektronikus levélcímek felhasználása
 
Az oldal kezelője kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére. A megadott adatokat Adatait harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
 
Cookiek használata
 
A honlap rendszere a regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookiek segítségével a felhasználónév és a jelszó megőrizhető a számítógépen mindaddig, amíg a felhasználó a „ki nem jelentkezik” ebből az előfizetési szolgáltatásból. Ha Ön nem használja „A jövőben ne kérdezze a felhasználónevet és a jelszót” funkciót, akkor nem lesznek ilyen cookie-k a számítógépén. Az cookiek használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.
 
A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul a cookie technológia alkalmazásához. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-használatát, a legtöbb böngészőben beállítható a cookie-k elutasítása.
 
IV. Jogorvoslati tájékoztatás: 
 
Az Infotv. 15. és 16. fejezete alapján Önt az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg: 
 
15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 
16. Bírósági jogérvényesítés
 
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3)7 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
 
V. Adatbiztonság
 
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni, az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv.  valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton, vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
 
Minden adatkezeléssel foglalkozó személy munkája közben köteles az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni az adatok hitelessége, megőrzése és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.
 
VI. Az adatkezelési irányelvek módosításának lehetősége:
 
Az oldal fenntartója fenntartja a jogot, hogy az itt megfogalmazott adatkezelési irányelveket a felhasználók előzetes értesítését követően egyoldalúan módosítsa. A felhasználó az oldalnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési irányelveket.